Warning: unlink(/usr/home/web/public_html/takpao/media/lazydbbackup_checkfile.1389537600) [function.unlink]: Permission denied in /usr/home/web/public_html/takpao/plugins/system/lazydbbackup.php on line 78

Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file /usr/home/web/public_html/takpao/media/lazydbbackup_checkfile.1441291200 because Permission denied in /usr/home/web/public_html/takpao/plugins/system/lazydbbackup.php on line 81

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/home/web/public_html/takpao/plugins/system/lazydbbackup.php:78) in /usr/home/web/public_html/takpao/templates/ja_purity/ja_templatetools.php on line 44
นายก อบจ.ตาก ร่วมแสดงความยินดี ส.อบจ.ตาก ใหม่

นายก อบจ.ตาก ร่วมแสดงความยินดี ส.อบจ.ตาก ใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF

........เเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา โดยชื่นชมทุกท่านที่เสียสละตนเองเข้ามาทำงาน เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนในจังหวัดตาก รับใช้ท้องถิ่นและรับใช้ประเทศชาติ เชื่อมันว่าทุกท่านได้รับการเลือกตั้ง จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดตากให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ มีความสมานฉันท์และความสามัคคีกัน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามที่ประชาชนไว้วางใจให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาและความตั้งใจจริงของทุกคน ที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน พร้อมทั้งจะร่วมกับ นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ทั้ง 7 ด้าน ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากยุคใหม่ ยึดถือ "การบริหารประชาชนเหนือตนเอง"

ขอแสดงความยินดีกับ นายวสันต์  สิงหราช ส.อบจ. เขต 1 อำเภออุ้มผาง จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิรุฬห์พันธ์  ซือพอ ส.อบจ. เขต 2 อำเภออุ้มผาง จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมลชนก  ตุ้นทรัพย์  ส.อบจ. เขต 1 อำเภอเมืองตาก จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยยุทธ  แสงนุช  ส.อบจ. เขต 2 อำเภอเมืองตาก จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนา  พิมพ์พิสุทธิ์ ส.อบจ.เขต 3  อำเภอเมืองตาก จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายคมกฤษ  สาลี  ส.อบจ. เขต 4 อำเภอเมืองตาก จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายคมกิต  เกษร  ส.อบจ. เขต 5 อำเภอเมืองตาก จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายสงคราม  มนัสสา  ส.อบจ. เขต 6 อำเภอเมืองตาก จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายไพโรจน์  ยมเกิด  ส.อบจ. เขต 1 อำเภอบ้านตาก  จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายเชาวลิต  ปัญญานาค  ส.อบจ. เขต 2 อำเภอบ้านตาก  จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิลาวัลย์  ปันนา  ส.อบจ. เขต 1 อำเภอสามเงา  จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายสีทุน  ตั้งน้อย  ส.อบจ. เขต 2 อำเภอสามเงา  จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นางจันทรา  อุดมโภชน์  ส.อบจ. เขต 1 อำเภอวังเจ้า  จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายรังสิมันต์  มูลเมือง  ส.อบจ. เขต 2 อำเภอวังเจ้า  จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรวัฒน์  จุฑาเศรษฐ  ส.อบจ. เขต 1 อำเภอแม่สอด  จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายอำพร  นันทหาร  ส.อบจ. เขต 2 อำเภอแม่สอด  จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวัฒน์  ชัยสงค์  ส.อบจ. เขต 2 อำเภอแม่สอด  จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุวิทย์  ลังกาวงค์  ส.อบจ. เขต 4 อำเภอแม่สอด  จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายนิรันดร์  หงษชาติ  ส.อบจ. เขต 5 อำเภอแม่สอด  จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายเจริญ  สุต๋า  ส.อบจ. เขต 6 อำเภอแม่สอด  จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายเจษฎา  ศรีอมรศักดิ์  ส.อบจ. เขต 7 อำเภอแม่สอด  จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายพิพัฒน์  พึ่งพานิช  ส.อบจ. เขต 1 อำเภอแม่ระมาด  จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายจำเนียร  บูลย์ประมุข  ส.อบจ. เขต 2 อำเภอแม่ระมาด  จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายขจร  ทรัพย์ขุนดอน  ส.อบจ. เขต 3 อำเภอแม่ระมาด  จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิทูร  รุ้งรำลึก  ส.อบจ. เขต 1 อำเภอท่าสองยาง  จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายบรรพต  ไพรสถิตสวาท  ส.อบจ. เขต 2 อำเภอท่าสองยาง  จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายฤกษ์ชัย  จันทร์คำ  ส.อบจ. เขต 3 อำเภอท่าสองยาง  จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายอำนวย ขวัญอาชากุล  ส.อบจ. เขต 1 อำเภอพบพระ  จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายสดิษฐ์ ตา  ส.อบจ. เขต 2 อำเภอพบพระ  จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ขอแสดงความยินดีกับ นายปกรณ์  สตะนีกรรณ  ส.อบจ. เขต 3 อำเภอพบพระ  จาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 999 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์  :  0-5551-8333

E-mail : takpao@hotmail.com