ไทย   Eng  

Chart

Chartนางสาวเพชรรัตน์ บุญมาวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายภูมิธรรม ดวงใจ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวกนกอร สินธวิจิตร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายจรัญ สุทธิมาส
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายอภิรักษ์ สุขนันตพงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายรัฐนนท์ อยู่ประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายหิรัญ ทานัด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายปิยะพงษ์ รุ่งสาโรจน์
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวสุกัญญา สีสวัสดิ์
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นายพรเทพ ขำโยม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวลักขณา สุขสาตร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายไพศาล ขำใจดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวปริยวิศว์ สิงห์โตมีทอง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นายวรากร อิทธิชัยมงคล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายกิติคุณ จินตกสิกรรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

Related website

Event calendar