ไทย   Eng  

chart

chartนายชัยยศ หล้าเขียว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางเสาวนิตย์ สานอินสี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอังคณา เสริฐเงี้ยว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายสุวิจักขณ์ ปวงคำ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวนลินรัตน์ กั้วมาลา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสายทอง ติ๊บลังกา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

นางสาวรัตนาภรณ์ สุทธิวงษ์
พนักงานบริการ

นายบุญมา วจีแจ่มผล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ช่วยราชการ รพ.สต.บ้านสันป่าไร่)

Related website

Event calendar