ไทย   Eng  

Executive office

Executive officeนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
0899009888

นายฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (1)
0818869988

นายรัฐชัย คงเกียรติคีรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (2)
0960986456

นางสาวธันยพัฒน์ ตุ้นทรัพย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
0935394624

นางสาวปณิตตรา จันทร์วรโชติ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
0850594103

Related website

Event calendar