ไทย   Eng  

Executive office

Executive officeนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
0-5551-8333 ต่อ 200

นายปณิธิ ระวังนาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (2)
055-518333 ต่อ 200

นายณัฐธัญพงศ์ สิทธิยากรพัฒน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
055-518333 ต่อ 200

นายวันชัย เจริญผลิตผล
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
055-518333 ต่อ 200

นายปุญญภพ ซื่อสัตย์พอ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
055-518333 ต่อ 200

Related website

Event calendar