ไทย   Eng  

Executive office

Executive officeนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
0-5551-8333 ต่อ 200

นายฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (1)
0-5551-8333 ต่อ 200

นายรัฐชัย คงเกียรติคีรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (2)
0-5551-8333 ต่อ 200

นางสาวธันยพัฒน์ ตุ้นทรัพย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
0-5551-8333 ต่อ 200

นางสาวปณิตตรา จันทร์วรโชติ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
0-5551-8333 ต่อ 200

นายณัฐธัญพงศ์ สิทธิยากรพัฒน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

Related website

Event calendar