ไทย   Eng  

Activity News


ณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

News


นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

นางวันทนา วิรัชเกษม
รองปลัดองค์การการบริหารส่วนจังหวัด

นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
Civil Service Executive

Purcharse News


Agencies menuinformation


Government books

Travel

Related website

Event calendar