โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร อ่านรายละเอียดข่าว
10 ก.ย. 2563 17:38   อ่าน 156 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนางสุจินต์ ฤทธิดำรงการ ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด กล่าวรายงาน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นางขนิษฐา ก่อสัมพันธ์กุล และนายณัฐฐศรัณฐ์ วงศ์เตชะ จากโรงพยาบาลแม่สอด มาบรรยายให้ความรู้ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุให้มีทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมอย่างภาคภูมิใจและเป็นสุข มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุจากอำเภอแม่สอด เข้าร่วมจำนวน 90 คน
แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนๆ รู้จัก