เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลจัดซื้อจัดจ้าง