ยุทธศาสตร์

เกี่ยวกับอบจ.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม