ตราสัญลักษณ์

เกี่ยวกับอบจ.

ความหมายของตราสัญลักษณ์ 
(องค์ประกอบต่าง ๆ)
 
  •  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงประทับอยู่บนราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลา หมายถึง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เคยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งราชการ "หลวงยกกระบัตรเมืองตาก" "เจ้าเมืองตาก" "พระยาตาก (สิน)" เป็นลำดับ เพื่อปกครองเมืองตาก ซึ่งได้ทรงทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์ เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของชาวเมืองตาก ให้ได้อยู่อย่างร่มเย็นสืบมา
  •  ลวดลายพญานาคทั้งสองข้าง หมายถึง สัญลักษณ์แห่งธาตุน้ำ ด้วยชาวเมืองตากมีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณสองฝั่งริมแม่น้ำ วิถีชีวิตของชาวตากจึงมีความผูกพันกับสายน้ำ เปรียบเสมือนสายโลหิตที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองตากมาหลายชั่วอายุคน
  •  ลวดลายประจำยามประยุกต์สองข้าง หมายถึง ความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ เปรียบเสมือนความเจริญงดงามทั้งกายและใจของชาวเมืองตาก ที่ได้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
 
ความหมายของตราสัญลักษณ์ (ภาพรวม)
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นองค์กรที่ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงเคยมารับราชการเพื่อปกครองเมืองตาก เมืองแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์สองริมฝั่งแม่น้ำ สายน้ำแห่งความผูกพันที่เปรียบเสมือนสายโลหิตหล่อเลี้ยงชาวเมืองตากสืบเนื่องยาวนานมาหลายชั่วอายุคน แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์และสายน้ำแห่งความอุดมสมบูรณ์นี้ ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง ผลิดอกออกผลแห่งความดีงามทั้งกายและใจของชาวเมืองตากให้วิวัฒนาการสถาพรอย่างยั่งยืน ตราบนานเท่านาน บนพื้นฐานแห่งธรรมาภิบาลที่มั่นคงและเท่าเทียม
 
ความหมาย : นายปกรณ์ ลวกุล
คอมพิวเตอร์กราฟิก : นายณรงค์ศักดิ์ นิลสนธิ