วิสัยทัศน์-เป้าประสงค์

เกี่ยวกับอบจ.
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 
 " องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก "

 
เป้าประสงค์
 
 •  มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน
 •  มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรอย่างเพียงพอ
 • อปท. ในจังหวัดตาก  เข้าใจผังเมืองรวม/ผังชุมชน
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตากมีมาตรฐาน
 • ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิตและมีทักษะการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
 • ประชาชนมีสุขภาวะดีขึ้น
 • เยาวชน  สตรี  และผู้สูงอายุ  มีคุณภาพที่ดีขึ้นสามารถพึ่งตนเองได้
 • นักเรียน  ประชาชน  ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น
 • มีการอนุกรักษ์ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศาสนา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คงอยู่ต่อไป
 • ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมือง  และการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น  ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นมีความรู้เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น
 • อบจ.ตาก  มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
 • ประชาชน  และเยาวชน  ห่างไกลยาเสพติด
 • ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ  และได้รับความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
 • ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ประชาชนมีจิตสำนึก  และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ปริมาณขยะลดลง  ของเสียอันตรายชุมชนมีการกำจัดได้ถูกหลักวิชาการ