เบอร์โทรภายใน

ข้อมูลติดต่อ
 ลำดับที่ จุดวางโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์
ภายนอก ภายใน
1 เค้าเตอร์ ประชาสัมพันธ์ (1) - 0
2 นายก อบจ.ตาก 0-5551-8300 300
3 หน้าห้องนายก อบจ.ตาก 0-5551-8304 200
4 รองนายก อบจ.ตาก (1) 0-5551-8301 301
5 หน้าห้องรองนายก อบจ.ตาก (1) - 101
6 รองนายก อบจ.ตาก (2) 0-5551-8302 302
7 หน้าห้องรองนายก อบจ.ตาก (2) - 102
8 เลขานุการนายก อบจ.ตาก 0-5551-8303 303
9 หน้าห้องเลขานการนายก อบจ.ตาก - 103
10 ห้องประชมุ ชั้น 2 - 104
11 ปลัด อบจ.ตาก 0-5551-8305 305
12 หน้าห้องปลัด  อบจ.ตาก 0-5551-8308 105
13 รองปลัด อบจ.ตาก (1) 0-5551-8306 306
14 หน้าห้องรองปลัด  อบจ.ตาก (1) - 106
15 รองปลัด อบจ.ตาก (2) 0-5551-8307 307
16 ห้องประชุม ชั้น 1 - 108
17 หน่วยตรวจสอบภายใน 0-5551-8321 321
18 สานักปลัด อบจ. 0-5551-8310 310
19 หัวหน้าสำนักปลัดฯ 0-5551-8309 309
20 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเลขานการ - 211
21 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเลขานการ (ป.) - 111
22 ฝ่ายกิจการบ้านเมืองทีดีฯ - 212
23 ฝ่ายกิจการบ้านเมืองทีดีฯ (ป.) - 112
24 ฝ่ายบริหารงานบคคล - 213
25 ฝ่ายบริหารงานบคคล (ป.) - 113
26 กองกิจการสภา อบจ. 0-5551-8311 311
27 ผู้อานวยการกองกิจการสภาฯ 0-5551-8312 312
28 ฝ่ายพัฒนาการเมืองฯ - 221
29 ฝ่ายพัฒนาสงคมฯ - 222
30 ฝ่ายสาธารณสุขฯ - 223
31 กองแผนและงบประมาณ 0-5551-8313 313
32 ผู้อำนวยการกองแผนฯ 0-5551-8314 314
33 ฝ่ายแผนพัฒนาและศูนย์ข้อมูล - 231
34 ฝ่ายแผนพฒนาและศูนย์ข้อมูล  (ป.) - 131
35 ฝ่ายงบประมาณและพัฒนาเศรษฐกิจ - 232
36 ฝ่ายงบประมาณและพัฒนาเศรษฐกิจ (ป.) - 132
37 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเทียวฯ - 233
38 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเทียวฯ (ป.) - 133
ลำดับที จุดวางโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์
ภายนอก ภายใน
39 คลีนิคเซ็นเตอร์ จังหวัดตาก - 234
40 กองคลัง 0-5551-8315 315
41 ผู้อานวยการกองคลัง 0-5551-8316 316
42 ฝ่ายวิชาการและพฒนารายได้ - 241
43 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน - 242
44 ฝ่ายการเงิน - 243
45 ฝ่ายการเงิน (ป.) - 143
46 ฝ่ายการบัญชี - 244
47 กองช่าง 0-5551-8317 317
48 ผู้อานวยการกองช่าง 0-5551-8318 318
49 ฝ่ายผังเมืองและวิชาการ - 251
50 ฝ่ายผังเมืองและวิชาการ (ป.) - 151
51 ฝ่ายโครงสร้างพืนฐาน - 252
52 ฝ่ายโครงสร้างพืนฐาน (ป.) - 152
53 ฝ่ายทรัพยากรน้ำ - 253
54 ฝ่ายทรัพยากรน้ำ (ป.) - 153
55 ฝ่ายขนส่งและป้องกัน ฯ - 254
56 ฝ่ายขนส่งและป้องกันฯ (ป.) - 154
57 ห้องเขียนแบบ - 160
58 กองการศึกษาฯ 0-5551-8319 319
59 ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ 0-5551-8320 320
60 ฝ่ายบริหารการศกษา - 281
61 ฝ่ายบริหารการศึกษา (ป.) - 181
62 ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ - 282
63 ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ (ป.) - 182
64 ฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม - 283
65 ฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม (ป.) - 183
  สภา อบจ.ตาก    
66 ประธานสภา อบจ.ตาก 0-5551-8340 340
67 รองประธานสภาฯ (1) - 341
68 รองประธานสภาฯ (2) - 342
  ห้องอื่นๆ    
69 ห้องควบคุมเครืองเสียง 300 ทีนงั  ชนั   1 - 411
70 ห้องรับรองวิทยากร ชั้น  1 - 412
71 ห้องรับรองประชุมสภาฯ ชั้น  2 - 421
72 ห้องควบคุมเครืองเสียงสภาฯ ชั้น  3 - 431
73 ห้องอาหาร - 400