ไทย   Eng  

4. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติการปฏิบัติงานประจำปี โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในและผลการตรวจสอบของ ส

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/2p5h00