ไทย   Eng  

human

humanนายวรวุฒิ จิโน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

นายปิโยรส บุญญฤทธิ์
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นายอารชวิน เวงศ์วรรธน์
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

นายนิเทศก์ สาธุเสน
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

นายเอกบุรุษ สมสุข
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

นายสุภณ ศรีผง
นายช่างเครื่องกลอาวุโส รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

นางพวงทอง จันทรสกุนต์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายชาญยศ ทองคำ
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

นายมังโสด เจะอาหลี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายบัญชา กุระคาน
สถาปนิกปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง นวรัตน์ ประชุมพร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายศักพิชัย คู่ควร
นายช่างโยธาอาวุโส

นายวสันต์ แสงโป๋
นายช่างโยธาอาวุโส

นายสุภณ ศรีผง
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

นายจักรพงษ์ ทาเฮือน
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายกฤษฎา รอดสิน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

นายกฤษณะ สายพิณ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายจตุรงค์ สมอคำ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายฐิติกร ชูสกุล
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวีรศักดิ์ ปานประยูร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายเจนณรงค์ ริดตา
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายอภัย นนทะศักดิ์
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายวัชระ สุขดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางจุติณัฏฐ์ สุวรรณวิทย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวภาริกา ปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายภาสกร บุญมาก
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นางสาวพักตร์สิริน จันทร์คำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Related website

Event calendar