ไทย   Eng  

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์นางนุชพานันท์ ศรีตระกูล
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางวิรัชกุล เจะอาหลี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางอทิตา พึ่งจิตต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวทรรศพร สุยะพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวอริสรา จันทร์สกุนต์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

Related website

Event calendar