ไทย   Eng  

strategic and plan

strategic and planนายอภิรักษ์ สุขนันตพงศ์
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางสาวขจี ศรีบุตรโรจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาววรรณา อินทฉิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายพชรธรม์ ตันใจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวนพรัตน์ คำภีระ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสุธิดา คำแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางนนทกร ขำโยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Related website

Event calendar