ไทย   Eng  

ผังโครงสร้างบุคลากร

ผังโครงสร้างบุคลากรนางวันทนา วิรัชเกษม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นางแสงเดือน มุ่ยแดง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาววิไลวรรณ สืบสายดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาววิไลวรรณ สืบสายดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

นายโอภาส พุกกลิ่น
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นางอมรรัตน์ บุญรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวพิมพา เสือบุญม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวประพิน อินทน้อย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวครองศิริ ปินตาใส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางปนัดดา สุขดี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม