ไทย   Eng  

ผังโครงสร้างบุคลากร

ผังโครงสร้างบุคลากรนางสาวเพชรรัตน์ บุญมาวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายภูมิธรรม ดวงใจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายจรัญ สุทธิมาส
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายหิรัญ ทานัด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวณัฐพร อุสวา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวลักขณา สุขสาตร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม