ไทย   Eng  

ผังโครงสร้างบุคลากร

ผังโครงสร้างบุคลากรนางสาวเพชรรัตน์ บุญมาวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายภูมิธรรม ดวงใจ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวกนกอร สินธวิจิตร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายจรัญ สุทธิมาส
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายรัฐนนท์ อยู่ประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายหิรัญ ทานัด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายปิยะพงษ์ รุ่งสาโรจน์
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวสุกัญญา สีสวัสดิ์
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นายพรเทพ ขำโยม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวลักขณา สุขสาตร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายไพศาล ขำใจดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายวรากร อิทธิชัยมงคล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายกิติคุณ จินตกสิกรรม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ takpao.go.th มีประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด ?

คลิกดูผลลัพธ์ของโพลนี้
ปฏิทินกิจกรรม